Faculty

中文       Go Back       Search
Chen Jijun
Shenzhen High-level Talents (Reserve-level)
Research Assistant Professor
chenjj@sustech.edu.cn

Educational background: 

Sept. 2013 — Jun. 2018        Ph. D.      Soochow University    

Sept. 2008 — Jun. 2012        B. S.         Soochow University    


Work experience: 

May. 2023 — Now             Research Assistant Professor             Shenzhen Grubbs Institute, SUSTech    

Jul. 2022 — Apr. 2023        Research Assistant Professor             Chemistry Department, SUSTech    

Oct. 2020 — Jun. 2022       Senior Research Scholar                    Department of Chemistry, SUSTech    

Sept. 2018 — Sept. 2020    Postdoc                                             Department of Chemistry, SUSTech    


Research Area:

Radical Chemistry, Asymmetric Synthesis    


Publications:

9. Ji-Jun Chen†, Jia-Heng Fang†, Xuan-Yi Du†, Jia-Yong Zhang, Jun-Qian Bian, Fu-Li Wang, Cheng Luan, Wei-Long Liu, Ji-Ren Liu, Xiao-Yang Dong, Zhong-Liang Li, Qiang-Shuai Gu, Zhe Dong, and Xin-Yuan Liu*. Enantioconvergent Cu-catalyzed N-alkylation of aliphatic amines. Nature 2023, 618, 294–300.

8. Ji-Jun Chen†, Jia-Heng Fang†, Xuan-Yi Du†, Jia-Yong Zhang, Jun-Qian Bian, Fu-Li Wang, Cheng Luan, Wei-Long Liu, Ji-Ren Liu, Xiao-Yang Dong, Zhong-Liang Li, Qiang-Shuai Gu, Zhe Dong, and Xin-Yuan Liu*. Enantioconvergent Cu-catalyzed N-alkylation of aliphatic amines. Nature 2023, DOI: 10.1038/s41586-023-05950-8.

7. Xiao-Long Su†, Liu Ye†, Ji-Jun Chen†, Xiao-Dong Liu†, Sheng-Peng Jiang, Fu-Li Wang, Lin Liu, Chang-Jiang Yang, Xiao-Yong Chang, Zhong-Liang Li, Qiang-Shuai Gu, and Xin-Yuan Liu*. Copper-Catalyzed Enantioconvergent Cross-Coupling of Racemic Alkyl Bromides with Azole C(sp2)–H Bonds. Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 380–384.

6. Rongxiang Chen†, Jijun Chen†, Jie Zhang, and Xiaobing Wan*. Combination of Tetrabutylammonium Iodide (TBAI) with tert-Butyl Hydroperoxide (TBHP): An Efficient Transition-Metal-Free System to Construct Various Chemical Bonds. Chem. Rec. 2018, 18, 1292–1305.

5. Jijun Chen, Wenhao Long, Yanwei. Zhao, Haiyan. Li, Yonggao. Zheng, Pengcheng. Lian, and Xiaobing. Wan. In Situ Generation of Oxazole Ylide and Interception with Sulfonamide: Construction of Amidines Using Two Diazo Molecules. Chin. J. Chem. 2018, 36, 857–865.

4. Jijun Chen, Wenhao Long, Yonggang Yang*, and Xiaobing Wan*. Interception of Secondary Amide Ylide with Sulfonamides: Catalyst-Controlled Synthesis of N‑Sulfonylamidine Derivatives. Org. Lett. 2018, 20, 2663–2666.

3. Jijun Chen, Wenhao Long, Shangwen Fang, Yonggang Yang*, and Xiaobing Wan*. Interception of amide ylides with sulfonamides: synthesis of (E)-N-sulfonyl amidines catalyzed by Zn(OTf)2. Chem. Commun. 2017, 53, 13256–13259.

2. Jijun Chen, Ying. Shao, Liang. Ma, Meihua. Ma, and Xiaobing. Wan, In situ generation of nitrilium from nitrile ylide and the subsequent Mumm rearrangement: copper-catalyzed synthesis of unsymmetrical diacylglycine esters. Org. Biomol. Chem. 2016, 14, 10723–10732.

1. Jijun Chen, Ying Shao,* Hao Zheng, Jiang Cheng, and Xiaobing Wan*. Metal-Free Coupling of 2‑Vinylphenols and Carboxylic Acids: An Access to 3‑Acyloxy-2,3-dihydrobenzofurans. J. Org. Chem. 2015, 80, 10734−10741.