Faculty

中文       Go Back       Search
Xiuhao Deng
Associate Researcher
dengxh@sustech.edu.cn

Xiu-Hao Deng, Associate Researcher (assistant professor, PI) of Institute of Quantum Science and Engineering in SUSTech, adjunct associate researcher of Center for Quantum Computing in Peng Cheng Lab. He obtains B.S. in 2005 from the Department of Modern Physics, University of Science and Technology of China (USTC). After several years of study and research in USTC, he went to the University of California, Merced for graduate school, and obtained Ph.D. in 2015. After he finished a short-term research associate at UC Merced he joined Sophia and Ed Barnes's joint group in VirginiaTech as a postdoctoral associate. He returned to China in late 2018 and started his position in the institute in December.


During the 9-year study and research in the US, Xiu-Hao produced original work in quantum control theory and quantum dynamics. He also did some creative work in a superconducting quantum circuit, superconducting qubits, and quantum simulation. He participates in two major projects at the province level. He organized several international conferences including a premier one, QIP 2020.


Facutly Page (Updated frequently):https://faculty.sustech.edu.cn/dengxh/


Research Interest

Driven quantum dynamics (quantum control, open quantum system, Circuit/Cavity QED)

Qubit Physics (Superconducting qubit, spin qubits and other solid state qubits, Hybrid qubit, Qubit networking, quantum error corretion),

Quantum Computing, Quantum Simulation.


Education Background

2009.9-2015.8  Ph.D. in Physics, University of California, Merced

2006.9-2009.7  Graduate student in AMO physics, University of Science and Technology of China

2001.9-2005.7  B.S. in Theoretical physics, University of Science and Technology of China


Working Experience

2018.9—Now   Shenzhen Institute of Quantum Science and Engineering (Associate Researcher)

2016.4--2018.8 Virginia Tech (Postdoc)

2015.9--2016.4 University of California, Merced (Research assistant)

2011.9--2015.8 University of California, Merced (Teaching Fellow)


Papers and Patents (Not updated)

1. Yingying Han,  Minchen Qiao, Xiao-Qing Luo, Tie-Fu Li, Wenxian Zhang, Xiu-Hao Deng∗,  J.Q. You, and Dapeng Yu, Tunable quantum interference effects in Floquet two- and three-level systems, PRA 105, 063724 (2022)

2. Ji Chu, Xiaoyu He, Yuxuan Zhou, Jiahao Yuan, Libo Zhang, Qihao Guo, Yongju Hai, Zhikun Han, Chang-Kang Hu, Wenhui Huang, Hao Jia, Dawei Jiao, Yang Liu, Zhongchu Ni, Xianchuang Pan, Jiawei Qiu, Weiwei Wei, Zusheng Yang, Jiajian Zhang, Zhida Zhang, Wanjing Zou, Yuanzhen Chen, Xiaowei Deng, Xiuhao Deng, Ling Hu, Jian Li, Dian Tan, Yuan Xu, Tongxing Yan, Xiaoming Sun, Fei Yan, Dapeng Yu, Scalable algorithm simplification using quantum AND logic, Nature Physics, 1-6 (2022)

3. Zhongchu Ni, Sai Li, Libo Zhang, Ji Chu, Jingjing Niu, Tongxing Yan, Xiuhao Deng, Ling Hu, Jian Li, Youpeng Zhong, Song Liu, Fei Yan, Yuan Xu, Dapeng Yu, Scalable method for eliminating residual interaction between superconducting qubits, Phys. Rev. Lett. 129, 040502 (2022)

4. Yao Song, Junning Li, Yong-Ju Hai, Qihao Guo, Xiu-Hao Deng, Optimizing quantum control pulses with complex constraints and few variables via Auto-differentiation, PRA 105, 012616 (2022)

5. Chong Ying, Qihao Guo, Shaowei Li, Ming Gong, Xiu-Hao Deng, Fusheng Chen, Chen Zha, Yangsen Ye, Can Wang, Qingling Zhu, Shiyu Wang, Youwei Zhao, Haoran Qian, Shaojun Guo, Yulin Wu, Hao Rong, Hui Deng, Futian Liang, Jin Lin, Yu Xu, Cheng-Zhi Peng, Chao-Yang Lu, Zhang-Qi Yin, Xiaobo Zhu, Jian-Wei Pan, Floquet Prethermal Phase Protected by U(1) Symmetry on a Superconducting Quantum Processor, Phys. Rev. A 105, 012418 (2022).

6. Jiawei Qiu, et. al. , Suppressing Coherent Two-Qubit Errors via Dynamical Decoupling, Phys. Rev. Applied 16, 054047 (2021)

7. Junling Long, Tongyu Zhao, Mustafa Bal, Ruichen Zhao, George S. Barron, Hsiang-sheng Ku, Joel A. Howard, Xian Wu, Corey Rae H. McRae, Xiu-Hao Deng, Guilhem J. Ribeill, Meenakshi Singh, Thomas A. Ohki, Edwin Barnes, Sophia E. Economou, David P. Pappas, A universal quantum gate set for transmon qubits with strong ZZ interactions, under review. (or arXiv:2103.12305 )

8. Xiu-Hao Deng, Yong-Ju Hai, Jun-Ning Li, Yao Song, Correcting correlated errors for quantum gates in multi-qubit systems using smooth pulse control, arXiv:2103.08169 (2021)

9. A. Calderon-Vargas, G S. Barron, Xiu-Hao Deng, A. J. Sigillito, Edwin Barnes, and Sophia E. Economou, Fast high-fidelity entangling gates for spin qubits in Si double quantum dots, Phys. Rev. B 100, 035304 (2019).

10. Xiu-Hao Deng, Edwin Barnes, Sophia E. Economou, Robustness of error-suppressing entangling gates in cavity-coupled transmon qubits , Phys. Rev. B 96, 035441 (2017)

11. Junkai Zeng, Xiu-Hao Deng , Antonio Russo, Edwin Barnes, General solution to inhomogeneous dephasing and smooth pulse dynamical decoupling , New J. Phys. 20, 033011 (2018).

12. Xiu-Hao Deng , Chen-Yen Lai, Chih-Chun Chien, Superconducting circuit simulator of Bose-Hubbard model with a flat band , Phys. Rev. B 93, 054116(2016).

13. Xiu-Hao Deng , Chunjing Jia, Chih-Chun Chien, Sitewise manipulations and Mott insulator-superfluid transition of interacting photons using superconducting circuit simulators , Phys. Rev. B 91, 054515 (2015).

14. RY Chiao, XH Deng , KM Sundqvist, NA Inan, GA Munoz, DA Singleton, BS Kang, LA Martinez, Observability of the scalar Aharonov-Bohm effect inside a 3D Faraday cage with time-varying exterior charges and masses , arXiv:1411.3627

15. XH Deng , Y Hu, L Tian, Protecting superconducting qubits with a universal quantum degeneracy point, Superconductor Science and Technology 26, 114002 (2013)

16. AV Sharypov, X Deng , L Tian, Parametric four-wave mixing toolbox for superconducting resonators , Phys. Rev. B 86 (1), 014516 (2012)

17. Y Dong, X Deng , M Jiang, Q Chen, S Yu, Entanglement-enhanced quantum error-correcting codes , Phys. Rev. A 79, 042342 (2009)


专利 Patent

量子控制波形的优化方法、装置、计算机设备及存储介质 (发明)-可控带宽量子控制波形优化器