Faculty

中文       Go Back       Search
Zongzheng Du
Associate Researcher
duzz@sustech.edu.cn


The major direction of my research is theoretical condensed matter physics. I mainly focus on the quantum transport phenomena in two-dimensional materials, topological materials, magnetic and superconducting systems. Currently, my main research interests are: the nonlinear responses, quantum geometry effects and the quantum transports in correlated systems.

 

Research Interest 

Theoretical condensed matter physics, quantum transport theory, quantum theory of magnetism

 

Education Background

2009.09-2016.12:  Ph.D. student in theoretical physics,Department of Physics, Nanjing University, China

2005.09-2009.06:  B.S. student in theoretical physics, Department of Physics, Yanbian University, China

 

Working Experience

2022.09-now:     Associate Researcher,  Shenzhen Institute for Quantum Science and Engineering, Southern University of Science and Technology

2019.05-2022.09:  Assistant Researcher, Shenzhen Institute for Quantum Science and Engineering, Southern University of Science and Technology

2017.03-2019.03:  Postdoctoral Researcher, Department of Physics, Southern University of Science and Technology

 

Papers and Patents

* Co-first author

[1] Yongcheng Deng, Xionghua Liu, Yiyuan Chen, Zongzheng Du*, Nai Jiang, Chao Shen, Enze Zhang, Houzhi Zheng, Hai-Zhou Lu, Kaiyou Wang. “All-electrical switching of a topological non-collinear antiferromagnet at room temperature” National Science Review, nwac154 (2022).

[2] S. Li, C. M. Wang, Z. Z. Du, F. Qin, Hai-Zhou Lu, and X. C. Xie, “3D quantum Hall effects and nonlinear Hall effect”, Perspective for npj Quantum Materials 6, 96 (2021).

[3] Z. Z. Du, Hai-Zhou Lu, and X. C. Xie, “Nonlinear Hall effects”, Perspective for Nature Reviews Physics 3, 744 (2021).

[4] Z. Z. Du, C. M. Wang, Hai-Peng Sun, Hai-Zhou Lu, and X. C. Xie, “Quantum theory of the nonlinear Hall effect”, Nature Communications 12, 5038 (2021).

[5] Fang Qin, Shuai Li, Z. Z. Du, C. M. Wang, Wenqing Zhang, Dapeng Yu, Hai-Zhou Lu, and X. C. Xie, “Theory for the charge-density-wave mechanism of 3D quantum Hall effect”, Phys. Rev. Lett. 125, 206601 (2020).

[6] Z. Z. Du, C. M. Wang, Shuai Li, Hai-Zhou Lu, and X. C. Xie, “Disorder-induced nonlinear Hall effect with time-reversal symmetry”, Nature Communications 10 (1), 3047 (2019).

[7] Z. Z. Du, C. M. Wang, Hai-Zhou Lu, and X. C. Xie, “Band Signatures for Strong Nonlinear Hall Effect in Bilayer WTe2”, Phys. Rev. Lett. 121, 266601 (2018).

[8] Qiong Ma, Su-Yang Xu, Huitao Shen, David MacNeill, Valla Fatemi, Tay-Rong Chang, Andrés M. Mier Valdivia, Sanfeng Wu, Zongzheng Du, Chuang-Han Hsu, Shiang Fang, Quinn D. Gibson, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Robert J. Cava, Efthimios Kaxiras, Hai-Zhou Lu, Hsin Lin, Liang Fu, Nuh Gedik, and Pablo Jarillo-Herrero, “Observation of the nonlinear Hall effect under time-reversal-symmetric conditions”, Nature 565 (7739), 337 (2018).

[9] Xingshuai He, Haibo Gan, Zongzheng Du*, Bicong Ye, Liang Zhou, Yuan Tian, Shaozhi Deng, Guoping Guo, Haizhou Lu, Fei Liu, and Hongtao He, “Magnetoresistance Anomaly in Topological Kondo Insulator SmB6 Nanowires with Strong Surface Magnetism”, Advanced Science 5, 1700753 (2018).

[10] Xin Dai, Z. Z. Du*, and Hai-Zhou Lu, “Negative Magnetoresistance without Chiral Anomaly in Topological Insulators”, Physical Review Lett. 119, 166601 (2017). 

[11] Cheng-Long Zhang,Su-Yang Xu, C. M. Wang, Ziquan Lin, Z. Z. Du, Cheng Guo, Chi-Cheng Lee, Hong Lu, Yiyang Feng, Shin-Ming Huang, Guoqing Chang, Chuang-Han Hsu, Haiwen Liu, Hsin Lin, Liang Li, Chi Zhang, Jinglei Zhang, Xin-Cheng Xie, Titus Neupert, M. Zahid Hasan, Hai-Zhou Lu, JunfengWang, and Shuang Jia, “Magnetic-tunnelling-induced Weyl node annihilation in TaP”, Nature Physics 13, 979–986 (2017).

[12] Z. Z. Du, H. M. Liu, Y. L. Xie, Q. H. Wang, and J.-M. Liu, “Magnetic excitations in quasi-one dimensional helimagnets: Magnon decays and influence of the inter-chain interactions”, Physical Review B 94.134416 (2016). 

[13] Z. Z. Du, H. M. Liu, Y. L. Xie, Q. H. Wang, and J.-M. Liu, “Spin Casimir effect in noncollinear quantum antiferromagnets: Torque equilibrium spin wave approach”, Physical Review B 92, 214409. (2015).

 

Whole publications can be found on my Google Scholar profile:

https://scholar.google.com/citations?user=gI2ZjEcAAAAJ&hl=zh-CN&authuser=1