Faculty

中文       Go Back       Search
Ling Hu
Associate Researcher
hul@sustech.edu.cn

Research Field

Circuit Quantum Electrodynamics; quantum error-correction; quantum simulation; quantum machine learning


Educational Background

2013.09-2019.01  PhD(Physics)    Tsinghua University

2009.09-2013.07  Bachelor's degree   Xi'an Jiaotong University


Papers and Patents

(1) Xianchuang Pan; Yuxuan Zhou; Haolan Yuan; Lifu Nie; Weiwei Wei; Libo Zhang; Jian Li; Song Liu; Zhi Hao Jiang; Gianluigi Catelani; Ling Hu; Fei Yan; DapengYu ; Engineering superconducting qubits to reduce quasiparticles and charge noise, Nature Communications, 2022, 13(7196)     


(2) Ling Hu; Yuwei Ma; Weizhou Cai; Xianghao Mu; Weiting Wang; Haiyan Wang; Yipu Song; Chang-Ling Zou; S. M. Girvin; L-M. Duan; Luyan Sun ; Quantum error correction and universal gate set operation on a binomial bosonic logical qubit, Nature Physics, 2019, 15: 503-508    

(3) Ling Hu; Shu-Hao Wu; Weizhou Cai; Yuwei Ma; Xianghao Mu; Yang Xu; Haiyan Wang; Yipu Song; Dong-Ling Deng; Chang-Ling Zou; Luyan Sun ; Quantum generative adversarial learning in a superconducting quantum circuit., Science Advances, 2018, 5(1): eaav2761-eaav2761     

(4) Ling Hu; Xianghao Mu; Weizhou Cai; Yuwei Ma; Yuan Xu; Haiyan Wang; YiPu Song; Chang-Ling Zou; Luyan Sun ; Experimental repetitive quantum channel simulation, Science Bulletin, 2018, 63(23): 1551-1557      

(5) Ling Hu; Yue-Chi Ma; Yuan Xu; Wei-Ting Wang; Yu-Wei Ma; Ke Liu; Hai-Yan Wang; Yi-Pu Song; Man-Hong Yung; Lu-Yan Sun ; Simulation of molecular spectroscopy with circuit quantum electrodynamics, Science Bulletin, 2018, 63(5): 293-299