Faculty

中文       Go Back       Search
Song Liu
Associate Researcher
lius3@sustech.edu.cn

Research Field:Quantum Devices、Superconducting qubit、Quantum computing chip、Micro-nano fabrication

 

Educational Background

2008.09-2013.07  Peking University    Condensed Matter Physics   PhD

2007.08-2011.07,

 

Papers and Patents

  1. Yan, T. X.; Liu, B. J.; Xu, K.; Song, C.; Liu, S.; Zhang, Z. S.; Deng, H.; Yan, Z. G.; Rong, H.; Huang, K. Q.; Yung, M. H.; Chen, Y. Z.; Yu, D. P., Experimental Realization of Nonadiabatic Shortcut to Non-Abelian Geometric Gates. Physical Review Letters 2019, 122 (8);
  2. Wu, Y. F., L. Zhang, C. Z. Li, Z. S. Zhang, S. Liu, Z. M. Liao, and D. P. Yu, Dirac Semimetal Heterostructures: 3D Cd3As2 on 2D Graphene. Advanced Materials, 2018. 30(34).
  3. Zhou, Y., J. W. Lai, L. J. Kong, J. C. Ma, Z. Lin, F. Lin, R. Zhu, J. Xu, S. M. Huang, D. S. Tang, S. Liu, Z. S. Zhang, Z. M. Liao, D. Sun, and D. P. Yu, Single crystalline SmB6 nanowires for self-powered, broadband photodetectors covering mid-infrared. Applied Physics Letters, 2018. 112(16).
  4. Lingjian Kong, Yong Zhou, Song Liu, Zhu Lin, Liang Zhang, Fang Lin, Dongsheng Tang, Han-Chun Wu, Junfeng Liu, Hai-Zhou Lu, Rui Zhu, Jun Xu,5Zhi-Min Liao, and Dapeng Yu. Spin-polarized surface state transport in a topological Kondo insulator SmB6 nanowire, Physical Review B, 95.235410, 2017.
  5. Qi Li, Yicheng Zhao, Rui Fu, Wenke Zhou, Yao Zhao, Fang Lin, Song Liu, Dapeng Yua and Qing Zhao. Enhanced long-term stability of perovskite solarcells using a double-layer hole transport material, J. Mater. Chem. A, 5,14881, 2017.
  6. Hengbin Zhang, Qing Zhao*, Zhipeng Tang, Song Liu, Qingtao Li, Zhongchao Fan, Fuhua Yang, Liping You, Xuemei Li, Jingmin Zhang, Dapeng Yu*. Slowing Down DNA Translocation Through Solid-State Nanopores by Pressure. Small, 9(24), 4112, 2013.
  7. Liu, S.; Lu, B.; Zhao, Q.; Li, J.; Gao, T.; Chen, Y. B.; Zhang, Y. F.; Liu, Z. F.; Fan, Z. C.; Yang, F. H.; You, L. P.; Yu, D. P., Boron Nitride Nanopores: Highly Sensitive DNA Single-Molecule Detectors. Adv Mater 2013, 25 (33), 4549-4554.
  8. Slaven Garaja, Song Liu, Jene A. Golovchenko, and Daniel Branton*. Molecule-hugging graphene nanopores. PNAS, 110, 12192, 2013.
  9. Song Liu, Qing Zhao*, Jun Xu, Kai Yan, Hailin Peng, Fuhua Yang, Liping You and Dapeng Yu*. Fast and controllable fabrication of suspended graphene nanopore devices. Nanotechnology, 23, 085301, 2012.
  10. Liu, S.; Zhao, Q.; Li, Q.; Zhang, H.; You, L.; Zhang, J.;Yu, D. ,Controlled deformation of Si3N4 nanopores using focused electron beam in a transmission electron microscope Nanotechnology 2011, 22(11),0957-4484.