Faculty

中文       Go Back       Search
Zhengda Li
Associate Researcher
lizd@sustech.edu.cn

Zheng-Da Li, Associate Researcher at the SUSTech Institute for Quantum Science and Engineering. His main research interest includes quantum network, quantum metrology and quantum fundamental physics. Li has published 20 peer-reviewed journal articles including Nat. Photon. (3), Phys. Rev. Lett. (7) , Phys. Rev. X (1) and Optica (3).

 

Research Interest 

Quantum Network,Quantum Metrology,Quantum Fundamental Physics

 

Education Background

2013.09-2019.06  PhD  Physics   University of Science and Technology of China

2009.09-2013.06  BA   Physics   Wuhan University

 

Working Experience

2019.08- present   Southern University of Science and Technology, China.

 

Papers and Patents

(1) Zheng-Da Li, Rui Zhang, Xu-Fei Yin, Li-Zheng Liu, Yi Hu, Yu-Qiang Fang, Yue-Yang Fei, Xiao Jiang, Jun Zhang, Li Li, Nai-Le Liu, Feihu Xu*, Yu-Ao Chen*, Jian-Wei Pan*; Experimental quantum repeater without quantum memory, Nature Photonics, 13, 644–648 (2019).

(2) Zheng-Da Li#, Ya-Li Mao#, Mirjam Weilenmann, Armin Tavakoli, Hu Chen, Lixin Feng, Sheng-Jun Yang, Marc-Olivier Renou, David Trillo, Thinh P Le, Nicolas Gisin, Antonio Acín, Miguel Navascués, Zizhu Wang, Jingyun Fan*;Testing real quantum theory in an optical quantum network,Phys. Rev. Lett. 128, 040402 (2022) (2022 美国物理学会年度亮点工作)

(3) Jian Yao, Hu Chen, Ya-Li Mao, Zheng-Da Li*, and Jingyun Fan*. Proposals for ruling out real quantum theories in an entanglement-swapping quantum network with causally independent sources, Phys. Rev. A 109, 012211 (2024).

(4) Ya-Li Mao, Hu Chen, Chang Niu, Zheng-Da Li*, Sixia Yu* and Jingyun Fan*. Testing Heisenberg’s measurement uncertainty relation of three observables. Phys. Rev. Lett. 131, 1502032 (2023).

(5) Sixia Yu*, Ya-Li Mao*, Chang Niu, Hu Chen, Zheng-Da Li* and Jingyun Fan*. Measurement uncertainty relation for three observables. Phys. Rev. A 108, 042208 (2023).

(6) Shufeng Xu#, Ya-Li Mao#, Lixin Feng#, Hu Chen, Bixiang Guo, Shiting Liu, Zheng-Da Li* and Jingyun Fan*. Multiqubit quantum logical gates between distant quantum modules in a network. Phys. Rev. A 107, L060601 (2023). (Letter)

(7) Ya-Li Mao#, Zheng-Da Li#, Anna Steffinlongo, Bixiang Guo, Biyao Liu, Shufeng Xu, Nicolas Gisin*, Armin Tavakoli*, and Jingyun Fan*. Recycling nonlocality in quantum star networks. Phys. Rev. Research 5, 013104 (2023).

(8) Ya-Li Mao#, Zheng-Da Li#, Sixia Yu*, and Jingyun Fan*, Test of Genuine Multipartite Nonlocality, Phys. Rev. Lett. 129, 150401 (2022)

(9) Rui Zhang#, Li-Zheng Liu#, Zheng-Da Li#, Yue-Yang Fei, Xu-Fei Yin, Li Li, Nai-Le Liu, Yingqiu Mao, Yu-Ao Chen*, Jian-Wei Pan*; Loss-tolerant all-photonic quantum repeater with generalized Shor code, Optica 9,152-158 (2022).

(10) Li-Zheng Liu#, Yu-Zhe Zhang#, Zheng-Da Li, Rui Zhang, Xu-Fei Yin, Yue-Yang Fei, Li Li, Nai-Le Liu, Feihu Xu*, Yu-Ao Chen*, Jian-Wei Pan*; Distributed quantum phase estimation with entangled photons. Nature Photonics 15, 137–142 (2021).

(11) Zheng-Da Li#, Xu-Fei Yin#, Zizhu Wang, Li-Zheng Liu, Rui Zhang, Yu-Zhe Zhang, Xiao Jiang, Jun Zhang, Li Li, Nai-Le Liu, Xiao-Bo Zhu, Feihu Xu*, Yu-Ao Chen*, Jian-Wei Pan*; Photonic realization of quantum resetting. Optica 7, 766-770 (2020).

(12) Zheng-Da Li#, Xiao Yuan#, Xu-Fei Yin#, Li-Zheng Liu, Rui Zhang, Yue-Yang Fei, Li Li, Nai-Le Liu, Xiongfeng Ma, He Lu, Yu-Ao Chen, and Jian-Wei Pan. Experimental random-party entanglement distillation via weak measurement. Phys. Rev. Research 2, 023047 (2020).

(13) Zheng-Da Li#, Qi Zhao#, Rui Zhang#, Li-Zheng Liu, Xu-Fei Yin, Xingjian Zhang, Yue-Yang Fei, Kai Chen, Nai-Le Liu, Feihu Xu, Yu-Ao Chen, Li Li*, Jian-Wei Pan; Measurement-device-independent entanglement witness of tripartite entangled states and its applications, Phys. Rev. Lett. 124, 160503 (2020).

(14) He Lu#, Qi Zhao#, Zheng-Da Li#, Xu-Fei Yin, Xiao Yuan, Jui-Chen Hung, Luo-Kan Chen, Li Li, Nai-Le Liu, Cheng-Zhi Peng, Yeong-Cherng Liang*, Xiongfeng Ma, Yu-Ao Chen*, Jian-Wei Pan*; Entanglement Structure: Entanglement Partitioning in Multipartite Systems and Its Experimental Detection Using Optimizable Witnesses, Phys. Rev. X 8, 021072 (2018).